CONVOCATÒRIA AJUDES PLANS D’IGUALTAT-BOE-2018

Us informem que el Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, ha obert una convocatòria d’ajuts a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat. Aquests ajuts estan adreçats a les empreses i entitats d’entre 30 i 250 persones treballadores.

Bases: Ordre SSI / 1196/2013 (BOE 28-06-13)

Convocatòria: RSL 23-04-18. Extracte: RSL 23-04-18 (BOE 28-04-18)

Termini presentació: 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent publicació de l’extracte en BOE (fins 2018.05.23)

Objecte i beneficiaris:  subvencions destinades a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat per a les PIMES i entitats d’entre 30 i 250 treballadors que per primera vegada elaborin i implantin plans d’igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe d’acord amb el que disposa l’art.49 de la lO 3/2007. Implantació voluntària. Termini per a la realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de concessió i el 2019.08.31.

Finalitat: Elaboració i implantació d’un pla d’igualtat tendent a aconseguir en l’entitat la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe.

Import: La quantia màxima de la subvenció serà 9.000 euros per a cada entitat subvencionada.

Lloc de presentació: A la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (https://sede.msssi.gob.es/).

Per a més informació, podeu consultar:

Per a més informació: https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2018/subv_2018.htm

EN ESPAÑA, IKEA YA HA PUESTO EN MARCHA UN PROCESO DE SELECCIÓN ‘ANÓNIMO’

En España, IKEA ya ha puesto en marcha un proceso de selección ‘anónimo’, aún en fase de testeo en Madrid y Sevilla, de la mano de la consultora de recursos humanos digital The Key Talent. Dicho procedimiento elimina del currículum toda referencia personal -nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, edad e incluso fotografía-, propiciando, así, que únicamente se evalúen las capacidades del candidato. La empresa de origen sueco pretende que su empresa contrate a los mejores profesionales, adecuándose de la mejor manera al perfil y la tarea que desempeñan. En la primera semana de su puesta en marcha se registraron más de 300 profesionales y, de las 18 entrevistas realizadas, 15 personas ya han sido incorporadas a la plantilla de IKEA.

El proceso de búsqueda activa de empleo se adapta constantemente a nuevas fórmulas de selección de personal. El currículum ciego es una variante del formato tradicional pero con un detalle diferencial importante: este currículum no refleja datos personales del candidato como el nombre o su edad. El objetivo de este tipo de currículum es evitar la discriminación por edad en un proceso de selección, dando valor a lo verdaderamente importante en relación con el empleo: la formación y experiencia.

El valor democrático del talento

Un currículum ciego también carece de fotografía que es el identificativo personal del candidato. La discriminación en un proceso de selección no solo puede darse por un tema de edad sino también, por una cuestión de estética.

Se trata de una metodología que todavía es poco habitual, sin embargo, su impacto puede ser muy positivo para ofrecer una iguladad de oportunidades reales, destacando el talento como pilar respaldado por la formación y experiencia. Sin embargo, es difícil que un currículum sea totalmente anónimo ya que incluso aunque algunos datos puedan ocultarse de un modo consciente, pueden deducirse por asociación de ideas. Por ejemplo, la edad de un candidato puede calcularse de forma aproximada a partir de los años de experiencia profesional.

curriculum

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Por otra parte, el “currículum viate ciego” no garantiza que en fases posteriores del proceso no se produzca algún tipo de discriminación. Otra forma de discriminación que pretende evitar el currículum vitae ciego es romper con la asociación de ideas de creer que un tipo de puesto es típicamente masculino o femenino, potenciando una igualdad de oportunidades entre ellos y ellas. Por tanto, el currículum ciego potencia una cultura de empresa marcada por un cambio de mentalidad que promueve el talento como un bien democrático.

 (Fuente: https://empresariados.com)

VI FÒRUM D’OCUPACIÓ URV. CAPTACIÓ I RETENCIÓ DE TALENT A LES TERRES DE L’EBRE

Un any més, Palomo Consultors SL va estar present al VI FÒRUM D’OCUPACIÓ URV, organitzat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, el Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, IES de l’Ebre i IDECE.

L’objectiu d’aquest Fòrum d’Ocupació és crear un punt de trobada entre els demandants d’ocupació i aquelles empreses que busquen nous professionals i talents per a incorporar a la seua plantilla, acostant així ambdues parts que conformen el mercat laboral.

Amb aquest Fòrum d’Ocupació es pretén dinamitzar l’ocupació a les Terres de l’Ebre i fer possible que l’etapa de transició entre la situació de desocupació i la reincorporació al sector professional es realitzi de la manera més eficient i efectiva possible.

Des del DEPARTAMENT DE RRHH i SELECCIÓ DE PERSONAL de Palomo Consultors, SL, pensem que és una oportunitat per a captar el talent, així com per ajudar a cobrir les necessitats de personal dels nostres clients, les empreses.

Es tracta d’una actuació cofinançada pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 ”

 

INFORMACIÓ GENERAL

El Fòrum està adreçat a tots els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili i a les persones que actualment estan a la reserca d’ocupació, especialment en llocs qualificats. L’accés és lliure.

Al Fòrum estan representats diversos sectors econòmics. Independentment del sector econòmic a què pertanyin, són grans empreses que disposen d’una àmplia plantilla, amb perfils professionals de diverses disciplines acadèmiques.

Per tant, qualsevol dels estands pot ser interessant de visitar, independentment del teu ensenyament o formació.

És unaoportunitat d’intercanviar impressions amb els tècnics responsables dels recursos humans de les empreses participants:

  • Es podenconèixer empreses i entitats importants que busquen professionals qualificats.
  • Tensaccés a les ofertes de treball que ofereixen.
  • Pots lliurar el teu currículum directament als tècnics de recursos humans de les empreses.
  • Rebs orientació sobre els perfils professionals més sol·licitats a cada empresa i les carreres professionals que pots desenvolupar.
  • Obtens assessorament sobre els mecanismes d’accés i les proves de selecció.
  • Si busques un lloc de pràctiques per a l’estiu o durant el curs, el Fòrum és la millor forma de conèixer els programes de pràctiques de cada empresa i les places disponibles.

Empreses participants

Aquesta edició esta adreçada a la major part d’ensenyaments de la URV, amb presència de tots els sectors empresarials.