ESPAÑA CONTARÁ CON LA MAYOR PLATAFORMA DE EUROPA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ENTRENAR Y PROCESAR MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este macroproyecto, impulsado por la compañía Aeternal Mentis, se prepara para debutar en el mercado BME Growth, el próximo día 23. Aspira a convertirse en un operador líder en el mercado europeo con capacidad para captar gran parte del volumen de negocio generado en el continente entorno al ámbito de la Inteligencia Artificial. Se preve que a finales de 2024, el 75% de las organizaciones pasarán de la experimentación a trabajar con inteligencia artificial operativa, lo que quintuplicará la transmisión de datos y la capacidad de las infraestructuras analíticas.

EL TELETREBALL ES REGULA PER LLEI I LES SANCIONS LABORALS AUGMENTEN UN 20%

La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat la seva tramitació parlamentària mitjançant l’aprovació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada al BOE del dia 10 de juliol.

La nova Llei no introdueix novetats significatives respecte de la regulació inicial, introdueix canvis «mínims» en els àmbits de la igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació en el treball a distància dels treballadors amb discapacitat; dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines; avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva; i, en les facultats de control empresarial.

Sí que és novetat, en canvi, que el legislador ha aprofitat aquesta Llei per actualitzar els imports de les sancions laborals previstes, amb caràcter general, en la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS).

La nova Llei entrà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, és a dir l’11 de juliol de 2021, excepte les modificacions de les sancions econòmiques en l’ordre social, que entraran en vigor l’1 d’octubre de 2021.

Canvis en la regulació del teletreball

Amb la regulació ja existent del treball a distància, les modificacions, més enllà de les referències fetes ara a la Llei i de les seves adequacions normatives, giren entorn dels següents aspectes:

  • S’estableix l’obligació de les empreses d’evitar qualsevol discriminació, directa o indirecta, dels treballadors que presten serveis a distància, no sols per raó de sexe, sinó també per edat, antiguitat o grup professional o discapacitat. En aquest sentit, hauran d’assegurar la igualtat de tracte i la prestació de suports, així com realitzar els ajustos raonables que resultin procedents.
  • En el cas de treballadors amb discapacitat, l’empresa assegurarà que els mitjans, equips i eines per al treball a distància (inclosos els digitals) siguin universalment accessibles per evitar qualsevol exclusió per aquesta causa.
  • L’avaluació de riscos del lloc de treball a distància haurà de tenir en compte també l’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu.
  • En el treball a distància, el domicili de referència a l’efecte de considerar l’Autoritat Laboral competent i els serveis i programes públics de foment de l’ocupació aplicables, serà aquell que figuri com a tal en el contracte de treball i, en defecte d’això, el domicili de l’empresa o del centre o lloc físic de treball.

Atenció. Continua sense regular-se de manera concreta l’abonament i compensació de despeses o la finalització del teletreball vinculat a la COVID-19.

S’incrementa l’import de les sancions de la LISOS

La Llei actualitza els imports de les sancions laborals previstes, amb caràcter general, en la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS), que no havien estat objecte de revaloració des de l’any 2000, en una proporció gairebé lineal i que s’aproxima a un increment general del 20%.

Aquestes noves quanties entraran en vigor l’1 d’octubre de 2021, però s’haurà de tenir en compte que les infraccions comeses abans d’aquesta data se sancionaran conforme a les quanties sancionadores vigents fins aleshores.

A tall d’exemple, la quantia de les sancions per infraccions greus en matèria de relacions laborals i ocupació en el seu grau màxim es fixa en 7.500 euros (anteriorment 6.250 euros), mentre que les molt greus en el grau màxim augmenten de 187.500 a 225.018 euros. D’altra banda, la quantia de les sancions en matèria de prevenció de riscos laborals se sancionarà, en el seu grau màxim, fins a 983.736 euros (anteriorment 819.780 euros).

  • S’especifica que es considerarà infracció greu en matèria de relacions laborals, el «no subscriure per escrit el contracte de treball, quan aquest requisit sigui exigible o l’hagi sol·licitat el treballador, o no subscriure l’acord de treball a distància en els termes i amb els requisits legalment previstos.»
  • Infraccions en matèria de relacions laborals i ocupació. Després de l’increment del 20% de les quanties de les sancions previstes en l’article 40 LISOS, seran castigades les infraccions lleus, en el seu grau mínim, amb multes de 70 a 150 euros; en el seu grau mitjà, de 151 a 370 euros; i en el seu grau màxim, de 371 a 750 euros. Respecte de les infraccions greus: multa, en el seu grau mínim, de 751 a 1.500 euros, en el seu grau mitjà de 1.501 a 3.750 euros; i en el seu grau màxim de 3.751 a 7.500 euros. Les infraccions molt greus seran castigades amb multa, en el seu grau mínim, de 7.501 a 30.000 euros; en el seu grau mitjà de 30.001 a 120.005 euros; i en el seu grau màxim de 120.006 euros a 225.018 euros (art. 40.1 LISOS).
  • Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals. Les noves sancions són les següents: les infraccions lleus es castigaran, en el seu grau mínim, amb multa de 45 a 485 euros; en el seu grau mitjà, de 486 a 975 euros; i en el seu grau màxim, de 976 a 2.450 euros. Les greus amb multa, en el seu grau mínim, de 2.451 a 9.830 euros; en el seu grau mitjà, de 9.831 a 24.585 euros; i en el seu grau màxim, de 24.586 a 49.180 euros. I les molt greus amb multa, en el seu grau mínim, de 49.181 a 196.745 euros; en el seu grau mitjà, de 196.746 a 491.865 euros; i en el seu grau màxim, de 491.866 a 983.736 euros.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Palomo Consultors, SL

977449033

www.palomo.net