COMPTE ENRERE PER AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2022

No hi ha dubte que en l’última part de l’any és molt recomanable realitzar una estimació de la liquidació de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) abans del tancament de l’exercici. Això és així perquè ens permetrà obtenir una informació aproximada de quina serà la factura fiscal de l’exercici en curs, i així tenir la capacitat de poder actuar. L’objectiu és optimitzar-ne la tributació abans que es produeixi la seva meritació el 31 de desembre. Per a això, l’ajudem a fer les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

S’acosta el final de l’any 2022 i sens dubte hem de fer revisió de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara és el moment d’aplicar i conèixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2022, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF per a societats, empresaris i professionals.

Tingui present que aquest exercici 2022 es presenta com un any que oferirà múltiples novetats, derivades tant del «paquet normatiu» aprovat pel legislador, com de la normativa prevista que s’aprovi abans que acabi l’any, com el projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents («Llei d’empreses emergents») o la mesures que s’incorporaran en els pressupostos generals de l’Estat de 2023 o en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any que ve com ha informat el Govern.

D’altra banda, les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus tenen repercussió en l’àmbit tributari. Així, els ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball), les línies d’avals ICO COVID-19, les pèrdues de valor de les inversions en accions, etc. influeixen en l’IS/IRPF de 2020.

Pel que fa a l’impost sobre societats no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Tributació mínima en l’IS del 15% a determinats contribuents: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2022 s’introdueix una regla de tributació mínima del 15% en l’impost sobre societats.
 • Reducció de la bonificació en quota aplicable a les societats acollides al règim especial d’arrendament d’habitatges: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2022, es redueix del 85% al 40% la bonificació fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.
 • Nou còmput del nombre mínim d’accionistes de la SICAV i règim transitori de dissolució i liquidació durant l’any 2022: per evitar que aquest instrument d’inversió col·lectiva s’utilitzi en la planificació patrimonial d’alts patrimonis, l’aplicació del tipus reduït de l’1% en l’IS es reserva, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022, a aquelles SICAV el nombre mínim d’accionistes (100) de les quals s’assoleixi amb inversors que hagin adquirit accions el valor liquidatiu de les quals a la data d’adquisició sigui igual o superior a 2.500 euros -12.500 euros per computar el nombre mínim d’inversors (20) de cada compartiment en aquesta mena de SICAV-.
 • Nova deducció per a contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial en l’impost sobre societats: amb efectes per a períodes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022, les societats podran practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d’ocupació.

Des del punt de vista comptable, és important detectar si falta alguna cosa per comptabilitzar i corregir errors, reclassificació dels saldos dels comptes en funció del venciment, etc.

Hem de portar els processos pel càlcul del resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats, realitzant els ajustos comptables i extracomptables. A més d’aprofundir en els avantatges fiscals que pot obtenir amb l’aplicació de la normativa. Per a això fem un estudi de totes les partides que intervenen en les operacions de tancament, inclosos els diferents règims especials i les diferències per als contribuents persones físiques empresaris i professionals.

Pel que fa a l’IRPF per a empresaris i professionals no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva («mòduls»): per a 2022 es mantenen els mateixos mòduls i instruccions d’aplicació que en 2021, així com les quanties de 250.000 i de 125.000 € per al volum de rendiments íntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econòmiques, excepte les ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Així mateix, es manté en 250.000 € la quantia del volum de compres en béns i serveis que no es pot superar sense sortir del règim.
 • Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des de l’01-01-2022, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.
 • Es redueix de 2.000 a 1.500 € l’import anual màxim d’aportacions i contribucions a sistemes de previsió social amb dret a reducció.
 • Aquest límit s’incrementarà en 8.500 € (és a dir, fins a 10.000 €), quan l’increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social, si les aportacions del treballador igualen o són inferiors a la contribució empresarial. És a dir, és necessari que les aportacions de l’empresa siguin superiors o iguals a les del treballador.
 • A aquest efecte, les quantitats que aporti l’empresa que derivin d’una decisió del treballador, tindran la consideració d’aportacions del treballador.
 • En el cas d’assegurances col·lectives de dependència contractades per empreses per cobrir compromisos per pensions, s’estableix un límit addicional de 5.000 € anuals per a les primes satisfetes per l’empresa.
 • Es modifiquen d’acord els límits financers d’aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.
 • Finalment, es redueix de 2.000 a 1.500 € el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència greu o de gran dependència a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent.
 • Noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges: amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre), s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en l’exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.
 • Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, si és el cas, els previstos per a empreses de reduïda dimensió. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perquè l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econòmica, i que la renda que obté un soci que presta serveis a la seva societat es qualificarà d’activitat econòmica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secció 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, a més, el soci estigui donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

En cas d’estar acollit al règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets pel mètode d’estimació objectiva -és a dir, per mòduls- pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimació directa i, si és el cas, renunciar a mòduls el mes de desembre de 2022 per canviar en 2023.

Recordi que a partir de 2023 els qui hagin estat d’alta com a autònoms en el període impositiu estaran obligats, en qualsevol cas, a declarar en l’IRPF.

A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb uns certs límits.

 • Deduccions: aprofiti les deduccions per inversió en habitatge habitual (per a contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o que van pagar quantitats per a la seva construcció abans de l’01-01-2013), per lloguer d’habitatge habitual (contribuents amb un contracte d’arrendament anterior a l’01-01-2015), donatius, actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial, per inversió en empreses de nova o recent creació, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, per la realització d’activitats econòmiques, per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, o la deducció per maternitat, així com les noves deduccions del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en l’exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació. És molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.

Avanci novetats fiscals 2023

Caldrà tenir en compte per a una adequada planificació de cara a l’any 2023, les mesures fiscals que el legislador té pendent d’aprovar abans que acabi l’exercici 2022.

Respecte a l’IRPF s’augmenta la reducció dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques i el límit de l’obligació de declarar quan es perceben rendes del treball de més d’un pagador. També s’eleva la reducció en 2023 per als contribuents que determinen els seus rendiments en estimació objectiva i s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de difícil justificació per als qui determinen el rendiment en estimació directa simplificada; es regulen nous límits a les aportacions als plans de pensions i s’estableixen dos trams més en la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 euros. Tant en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF, com en els règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, es prorroguen els límits establerts per a 2022.

Respecte a l’impost sobre societats s’estableix un tipus reduït de gravamen del 23 per 100 per a les empreses que facturen menys d’1.000.000 € i que no siguin entitats patrimonials.

El govern ha anunciat altres mesures fiscals, com l’aprovació d’un nou gravamen temporal per a les grans fortunes o la limitació en l’impost sobre societats de la compensació de les pèrdues de les entitats que formen part d’un grup fiscal. No obstant això, aquestes s’inclouran en un altre projecte o proposició de llei, per la qual cosa seran objecte de la nostra anàlisi en una altra circular, una vegada el text es publiqui.

Tot això sense perjudici de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats autònomes i la normativa foral del País Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relació amb les noves autonòmiques o les modificades i si s’ha establert noves deduccions o modificat algunes de les existents.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d’ajudar-los a fer les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

Serà un plaer atendre’l/la

977449033

secretaria@palomo.net

MITOS SOBRE EL BIENESTAR EMOCIONAL

¿Sabías que tan sólo el 12% de las empresas afirman estar preparadas para desarrollar un programa de bienestar efectivo aunque el 80% reconoce la importancia del bienestar emocional en el trabajo?

Mucho se ha hablado en los últimos años acerca de la importancia del bienestar emocional en el trabajo, sin embargo y, a la misma vez, se ha visto incrementado el número de creencias y mitos falsos acerca del mismo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el bienestar emocional es entendido como un “estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad”.

Más concretamente, en cuanto al concepto de bienestar emocional en el trabajo se refiere, según la doctora en psicología y especialista en perspectiva de género y salud emocional Marta Giménez, estaremos hablando de: “aprender a gestionar nuestras emociones y utilizarlas para favorecer el desarrollo de nuestras tareas, mantener la motivación, generar un clima agradable en nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, que son clave para prevenir el desgaste profesional, el estrés laboral y potenciar nuestro desarrollo profesional y personal”.

En este artículo, vamos a desgranar algunos mitos y creencias relacionados con el bienestar emocional en el trabajo con la idea de atrevernos a desmontarlos.

 • La formación no mejora el bienestar. El derecho que otorga el Real Decreto-ley 3/2012 de recibir 20 horas de formación anuales para trabajadores con al menos un año de antigüedad y acumulables por un periodo de hasta 5 años, no garantiza ni que se lleven a cabo, ni que sea suficiente o acorde a las necesidades reales de sus trabajadores, lo que da lugar a una falta de capacitación y motivación. La formación en técnicas y la aportación de recursos psicológicos son esenciales para que los trabajadores hagan frente a la incertidumbre y los desafíos del mundo laboral actual.
 • Los trabajadores prefieren que la empresa no participe activamente en su bienestar. El 93% de los trabajadores quiere que su empresa apueste y desarrolle programas para mejorar su bienestar personal y laboral, según indica The Economics of Wellbeing.
 • El bienestar del empleado no afecta a su error. Otro mito falso que desmontar, ya que tal y como se refleja en un informe de QBE Insurance Group, el 17% de los trabajadores asegura haberse equivocado en su actividad debido a falta de bienestar emocional en su trabajo.
 • Teletrabajar y horarios flexibles dañan la productividad. Una de las creencias más generalizadas es sobre la baja de la productividad con el teletrabajo. Se argumenta que no se puede organizar y controlar a los trabajadores cuando tienen un horario flexible o trabajan desde casa. Sin embargo, el 81% de los trabajadores afirma que contar con flexibilidad es crucial para sus vidas, a la vez que aumenta su productividad, no sólo porque hay personas que funcionan mejor a determinadas horas que a otras, sino por la conciliación laboral y familiar. De hecho, el teletrabajo ya es una demanda generalizada de los millennials a la hora de aceptar un trabajo.
 • Ofrecer zonas de entretenimiento es suficiente para  potenciar el bienestar. Una creencia generalizada es que con habilitar zonas de videojuegos o de entretenimiento con futbolines, consolas o toboganes a imagen y semejanza de los gigantes de Google o Silicon Valley para que los trabajadores se diviertan incrementa su bienestar emocional en el trabajo . Esto es una creencia que carece de evidencia, ya que se trata de elementos superfluos de entretenimiento de poco valor que solo aprecia el 5% de la plantilla.
 • Dar las gracias es suficiente. Esta es otra de las falsas creencias que existen. No basta con dar sólo las gracias para sentirse valorado y reconocido, de hecho, el 66% de los trabajadores siente que esta necesidad podría cubrirse fácilmente mediante la creación de un sistema que se base en la recompensa, así como en el reconocimiento, a través de reuniones periódicas, correos electrónicos o mensajes acerca del logro premiando el esfuerzo de forma regular y siempre basado en una comunicación constructiva, fluida y eficaz, base fundamental para poder conseguirlo.
 • El bienestar físico y mental de los trabajadores es secundario. Es un gran mito que para desmontarlo se requiere de muy poca inversión y aporta mucho en cuanto a promover el bienestar emocional de los trabajadores se refiere. Ofrecer fruta y comida saludable, zonas de relajación y esparcimiento, clases de yoga o espacios para meditar, son algunas de las sencillas medidas a poner en práctica y que se valoran, pero que no van a la raíz del desarrollo del bienestar, en sí mismas son accesorias.
 • Motivar a toda costa. Todos los años, el departamento de Recursos Humanos se esfuerza buscando nuevas formas de motivar al personal. Se confunden las prácticas de motivación con las de entretenimiento y las de formación. La realidad es que la motivación tiene mucho que ver con la realidad que vive el trabajador, pero también con cómo se toma lo que vive. El mito de que hay que motivar a toda costa fuerza a los departamentos de RRHH a estar reinventando continuamente planes de estimulación a la plantilla.  Analizar datos y recoger información previamente mediante: encuestas, determinadas pruebas y entrevistas objetivas; es fundamental para desarrollar planes de acción que favorezcan una organización centrada en las personas y no basadas en las creencias o suposiciones que no reflejarían las necesidades reales de sus empleados.
 • El sueldo es lo más importante para contentar a un trabajador. Nada más lejos de la realidad, el sueldo es importante pero no decisivo. Tiene que ser justo y apropiado, pero, además, está  el salario emocional, que según la Asociación Española para la Calidad sería “aquel que consiste en aquellos conceptos asociados a la retribución de un empleado en los que se incluyen cuestiones de carácter no económico y cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo y fomentando la conciliación laboral”. Es decir, que es un mito pensar que los beneficios tangibles como una buena nómina prevalecen a la hora de permanecer en un trabajo.
 • El trabajo en solitario es más eficiente. Es una creencia generalizada pensar que trabajar de forma autónoma es sinónimo de eficiencia, sin embargo, este mito no es cierto, puesto que se ha comprobado que trabajar en equipo, cooperar entre empleados y crear sinergias entre distintos departamentos es enriquecedor y productivo para innovar y crear valor añadido.
 • Los grandes no requieren motivación. Este mito se basa en que los grandes y experimentados profesionales se sustentan solos sin necesidad de palabras de aliento ni de reconocimiento. Creencia falsa acerca de que no requieren de motivación alguna ya que saben y pueden caminar solos. No hay que olvidar que ellos también son personas y como tal, pueden desanimarse o necesitar feedback, palabras de reconocimiento para seguir funcionando al 100%, por lo que se hace imprescindible, al igual que con el resto de empleados, apoyarles en todo lo que necesiten. Esto ocurre hasta en los mejores equipos de fútbol en donde se mima y cuida a las estrellas con esmero y dedicación cada día.

Para concluir, podemos afirmar que son muchas las creencias y falsos mitos que se ciernen en torno a lo que se entiende por bienestar emocional en el trabajo, en parte por falta de información y, en parte, por tradición. Hemos podido cuestionar algunos y esperamos que la información sea útil para saber identificar cómo ser más eficientes en nuestros trabajos.

(Fuente: www.RRHHDigital)