🎂ANIVERSARIO 50 AÑOS DE PALOMO CONSULTORS

El pasado 11 de Mayo 2023, se celebró el 50 aniversario de la historia de PALOMO CONSULTORS, SL, en el restaurante Lo Racó de Mig Camí, con más de 240 asistentes.

Para celebrarlo, organizamos un evento en el que participaron tres profesionales referentes en el mundo empresarial y un maestro de ceremonia con un enfoque humanista para inspirar a l@s diferentes empresari@s que acompañaron al evento.

🤩Jordi Alemany, Enrique De Mora y Xavier Marcet fueron nuestros ponentes elegidos y Gaspar Hernández, el presentador.

Un trío de ases que superó expectativas.

Un evento que llevó por título: “LAS PERSONAS, CLAVE DEL ÉXITO DE LAS EMPRESAS

Andreu Palomo mantiene incólume su espíritu emprendedor con el que inició esta aventura en 1973. Mi hermano Jordi y yo misma, Marta, hemos recogido el testigo con fuerza, rigor y nuevos aires.

Desde que en 1973 se fundara la sociedad Mercantil, Palomo Consultors ha crecido en número de servicios que ofrece y se ha especializado en los servicios: Laboral, Fiscal Contable, Jurídico, RRHH y selección de talento, Consultoría, Formación bonificada e Igualdad.

Nuestro equipo se ha ampliado hasta alcanzar las 20 personas.

A día de hoy, contamos con un gran número de clientes, emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas. La mayoría de les Terres de l’Ebre y Tarragona, pero también tenemos clientes en el territorio Español.

“Queremos celebrar estos 50 años expresando nuestro agradecimiento a todos los que habéis contribuido a hacer posible este proyecto profesional y este magnífico evento.

Gracias a tod@s por formar parte de nuestra historia. Un@ por un@, por el compromiso diario y la pasión que ponéis en vuestro trabajo.”

Agradecemos también, aunque no estén presentes, todos los profesionales, proveedores y empresas con las que hemos tratado, así como con su personal de confianza. Su aportación nos ha permitido forjar importantes colaboraciones en los últimos años. Un agradecimiento especial a nuestros clientes que nos apoyan todos los días, algunos incluso desde hace décadas.”

Nuestro equipo, los auténticos protagonistas.

En el acto hubo un especial reconocimiento al Socio-Fundador de la empresa, Andreu Palomo; a los clientes más antiguos, a las personas que en algún momento formaron parte de Palomo, a la primera trabajadora de Palomo Consultors, al trabajador más antiguo en “activo”, con premios al legado, a la fidelidad y a las personas imprescindibles.

En el acto de celebración tampoco faltó el pastel sorpresa de aniversario, y un pica-pica Networking, acompañado de una violinista y de unas espectaculares vistas a la ciudad de Tortosa con una brillante puesta de sol .

¡Felicidades a tod@s y a por 50 años más!

 

CONTINUA EL PROCÉS DE REGULACIÓ DE LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA: ÚLTIMS AVANÇOS

Volem informar-los que el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat el projecte de reial decret que desenvolupa l’article 12 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses en el referit a la facturació electrònica entre empreses i professionals, obrint-se el tràmit d’audiència i informació pública fins al 10 de juliol de 2023, que garantirà més agilitat i control dels pagaments, redundarà en una reducció de la morositat comercial i afavorirà el creixement empresarial.

El projecte de reial decret:

 • Regula el que s’ha d’entendre com a factura electrònica entre empresaris i professionals així com els aspectes relacionats amb la sintaxi per al missatge de factura electrònica.
 • Regula l’obligació de les plataformes de facturació electrònica privada d’admetre les sol·licituds d’interconnexió que els faci qualsevol altra plataforma privada.
 • Crea la solució pública de facturació electrònica que gestionarà l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Regula l’obligació d’informar sobre el moment del pagament efectiu de les factures rebudes alhora que s’habiliten les vies per a fer-ho. Es modula aquesta obligació en funció de la mida de les empreses.
 • Estableix els requisits per operar com a plataforma d’intercanvi de factures electròniques.

OBLIGATS/ES

Tots els empresaris i professionals que, conforme amb el Reial decret 1619/2012 pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació, estiguin obligats a expedir i lliurar factura per les operacions que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, hauran de fer-ho en format electrònic quan el destinatari de l’operació sigui un empresari o professional.

Aquesta obligació no serà aplicable quan una de les dues parts de l’operació no tingui en el territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, o no hi tingui un establiment permanent al qual es dirigeixi la facturació o, en defecte d’això, el lloc del seu domicili o residència habitual. Tampoc s’aplicarà quan es tracti de factures simplificades emeses, ni quan s’expedeixin voluntàriament sense que existeixi obligació de fer-ho.

En qualsevol cas, s’haurà d’expedir factura en format electrònic quan les parts hagin optat pel compliment material de l’obligació d’expedir factura a través dels destinataris de l’operació o per tercers. En aquests casos, amb independència de qui sigui el tercer, l’empresari, professional o subjecte passiu obligat a l’expedició de la factura serà el responsable del compliment de totes les obligacions establertes.

CARACTERÍSTIQUES

La futura norma determinarà les bases del sistema espanyol d’intercanvi de factures electròniques d’acord amb els següents principis:

El primer és la intermediació, una xarxa de plataformes d’intercanvi de factures electròniques (existents i futures) subjectes a una regulació de mínims quant a seguretat de la informació, de les transmissions i capacitats d’autenticació i ús de les diferents sintaxis de factures electròniques admeses.

El segon és la complementarietat amb un sistema públic d’intercanvi bàsic de factures proporcionat per l’administració pública en el qual els emissors de les factures electròniques o les seves plataformes designades tindran l’obligació de dipositar-les en un format únic en la seu de l’Agència Tributària, que les validarà formalment i les posarà a la disposició dels seus destinataris o els seus representants o plataformes.

El tercer és la interoperabilitat, gràcies a la capacitat tècnica de les solucions informàtiques i les plataformes per traduir els diferents formats més utilitzats al nostre país i basats en estàndards internacionals admesos; sense perjudici de la possibilitat d’establir un estàndard de referència per a la seva remissió a les administracions públiques.

El quart és la interconnexió, perquè cada usuari només necessiti connectar-se a una plataforma, ja que les plataformes d’intercanvi de factures electròniques privades tenen l’obligació d’interconnectar-se amb qualsevol altra que li ho sol·liciti sempre que aquestes últimes compleixin amb uns requisits mínims.

El cinquè és la informació, perquè s’intercanviarà, a més de la factura electrònica, la informació de la data de pagament efectiu entre les parts i a l’administració pública per al seu seguiment.

El sisè és la tutela, amb especial suport per a l’ús per part de pimes i professionals, a través de períodes transitoris més amplis, formularis gratuïts, facilitats en l’intercanvi de factures electròniques a través del sistema públic d’intercanvi i ajuts del kit digital.

La norma imposa a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el desenvolupament d’una aplicació o formulari gratuït, que posarà a la disposició de les petites empreses i professionals per permetre a aquests operadors la generació de factures electròniques.

L’últim principi és la transparència, que potencia la claredat com a arma enfront dels abusos en terminis de pagament.

ENTRADA EN VIGOR

El futur Reial decret entrarà en vigor al cap de dotze mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (després del tràmit d’audiència i informació pública, s’hauria de remetre al Consell d’Estat i finalment ser aprovat pel Consell de Ministres i publicar-se al BOE) No obstant això, serà la seva aprovació la que iniciarà el còmput de terminis fixats en la disposició final vuitena de la Llei 18/2022, de 28 de setembre.

Les empreses que, d’acord amb la disposició final vuitena de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, estiguin obligades a emetre factures electròniques en les seves transaccions hauran d’acompanyar aquestes factures electròniques d’un document en format PDF que asseguri la seva llegibilitat per a les empreses i professionals per als quals encara no hagi entrat en vigor l’obligació de rebre factures electròniques, excepte quan el destinatari accepti voluntàriament i expressa rebre-les en el seu format original.

Per part seva, l’obligació d’informar sobre els estats de la factura entrarà en vigor al cap de 36 o 48 mesos des de la publicació del Reial decret, en funció que la facturació sigui superior o no, a 6.010.121,04 euros es podrà: acceptar o rebutjar comercial de la factura i la seva data; efectuar pagament efectiu complet de la factura i la seva data; acceptar o rebutjar el comercial parcial de la factura i la seva data; pagament parcial de la factura, import pagat i la seva data; i finalment, cessió de la factura a un tercer per al seu cobrament o pagament, amb identificació del cessionari i la seva data de cessió.

Fins al transcurs d’aquests terminis, el subministrament d’informació sobre els estats de factura tindrà caràcter voluntari.

Mitjançant Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública es podran especificar els elements tècnics que siguin necessaris per al funcionament correcte de la solució de facturació pública, les formes d’autenticació i identificació per a accedir a aquesta solució pública, així com la codificació unívoca de les factures electròniques. Les modificacions en la sintaxi de factura electrònica admesa per la solució pública de facturació electrònica, així com qualssevol altres requisits tècnics necessaris per a l’adequada aplicació d’aquest Reial decret es faran mitjançant Ordre conjunta del titular del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i del titular del Ministeri d’Hisenda i funció Pública. En tot cas, l’absència d’aquestes Ordres Ministerials no impedirà l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

OCHO CONSEJOS QUE CUALQUIER LÍDER DEBE CONOCER PARA IMPULSAR LA DIVERSIDAD GENERACIONAL

La diversidad generacional es la convivencia de personas de distintas edades en el entorno laboral, y se materializa en la interacción de diferentes valores individuales, motivaciones, y modos de entender la vida y el trabajo.

Las empresas son cada vez más conscientes de que es imposible innovar y crecer si no cuentan con una plantilla diversa y con talento. BBVA concibe la diversidad como una ventaja competitiva, en la que la diferencia aporta valor. La gestión de la diversidad generacional es uno de los grandes retos organizacionales, y también de BBVA, donde hoy confluyen hasta cuatro generaciones en su plantilla. Hacerlo con éxito supone construir equipos intergeneracionales y aunar distintas capacidades y formas de pensar que enriquecen la compañía y aportan valor, impulsando la innovación y la productividad, y haciendo una empresa más competitiva.

La entidad financiera se ha puesto manos a la obra para combatir cualquier tipo de sesgo en torno a la edad. Para ello ha creado una guía interna con el objetivo de concienciar a sus profesionales acerca del valor de la diversidad generacional y luchar contra los estereotipos y actitudes excluyentes que puedan existir respecto a la edad. Una guía que pretende formar a la plantilla para ejercer un liderazgo desde la perspectiva de la inclusión, con especial atención en procesos como la atracción, la selección o la retención de talento, tanto mayor como joven.

Estas son algunas pautas para gestionar los equipos de una manera inclusiva con enfoque en diversidad generacional

 • No pienses en edad, piensa en talento. A la hora de seleccionar o contratar evita los sesgos vinculados con los años, y apuesta por las habilidades que cada persona puede aportar al equipo. Para conseguirlo, usa entrevistas diseñadas con un criterio preestablecido, y procura que en tu preselección estén representadas todas las edades.
 • Siempre es buen momento para crecer. Impulsa a los miembros de tu equipo a desarrollarse de forma continua, a formarse y a marcarse objetivos. No importa la edad que tengan, aprender siempre enriquece. Consulta sus metas, y ayúdales a elegir los mejores cursos de formación para alcanzarlas.
 • Motiva a todos a dar lo mejor de sí mismos. Refuerza la idea de que la edad no es un obstáculo a la hora de alcanzar tus metas, y conciencia para que no vean barreras, sino posibilidades. Puedes establecer una charla periódica con cada miembro del equipo para descubrir qué retos quieren afrontar y orientarles a conseguirlos.
 • Evita un uso del lenguaje poco inclusivo. Apuesta por una comunicación respetuosa con todas las generaciones, que eluda términos estigmatizantes y excluyentes, o bromas vinculadas a la edad. Destierra expresiones como “equipo fresco y dinámico”, u otras como “muy experimentado”, y apuesta por otras más neutras.
 • Distribuye responsabilidades en función de las capacidades. No subestimes el talento de cada uno debido a la edad, y asigna tareas o posiciones de liderazgo en función de las habilidades objetivas y el desempeño. Antes de tomar una decisión, puedes elaborar una lista con las capacidades y logros de cada persona.
 • Fomenta la colaboración en tu equipo. Contar con personas de distintas edades, que puedan aportar distintas perspectivas, favorece la innovación y la creatividad a la hora de resolver problemas o crear soluciones. Una visión intergeneracional es la mejor manera de comprender las necesidades de un público diverso, y definir de manera más rica productos y servicios. Así que, a la hora de afrontar un reto, reúne a tu equipo y consulta la opinión o visión de cada uno.
 • Introduce la mentoría intergeneracional. Todas las personas tienen cosas que enseñar y aprender. Organiza mentorías para distintos temas, de modo que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de incorporar nuevas habilidades, abrirse a distintas formas de innovar y descubrir tendencias. De este modo fomentarás el aprendizaje y reforzarás la cultura inclusiva.
 • Adáptate al momento vital de cada uno. Tu mejor estrategia laboral es la que tiene en cuenta las necesidades de las personas en cada estadio de su vida, no de su edad, y les ofrece flexibilidad y soluciones para trabajar de la manera más eficaz posible. Por ejemplo, dales libertad para organizar su jornada laboral de la forma más conveniente, en función de sus responsabilidades familiares, académicas o médicas. Te lo agradecerán y contribuirás a construir una empresa atractiva para los talentos de todas las edades.

(Fuente: RRHH Digital)

En Palomo Consultors convivimos también diversas generaciones que se complementan y enriquecen nuestro equipo, la clave de nuestro éxito.

Si deseas más información sobre nuestro Servicio de Consultoría de RRHH, contacta con nosotros sin compromiso. Estaremos encantad@s en atenderte.

Trabaja con tu equipo y haz tu empresa más competitiva 😉

secretaria@palomo.net

977449033