AVIS LEGAL

CONCEPTE D’USUARI

L’ utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per PALOMO CONSULTORS, S.L. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. Com a conseqüència, l’ Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascun dels moments en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot contenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

PALOMO CONSULTORS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i PALOMO CONSULTORS, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de PALOMO CONSULTORS, S.L. ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’aquest, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de la iniciativa d’utilitzar o utilitzar malament un vincle, ja sigui al connectar a la Web de PALOMO CONSULTORS, S.L. como a l’accedir a la informació d’altres webs des de la Web de PALOMO CONSULTORS, S.L.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat de d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’ última vegada que l’usuari va visitar la Web.
  • Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a las àrees restringides.

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de las pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. PALOMO CONSULTORS, S.L. pot incloure en qualsevol moment millores o canvis i/o canvis en els serveis o continguts.

PALOMO CONSULTORS, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web tenen una finalitat informativa en relació a qualitat, situació i serveis.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXENCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UN ERROR TÈCNICO I DE CONTINGUT

PALOMO CONSULTORS, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, PALOMO CONSULTORS, S.L. no es fa responsable per caigudes de la Red, pèrdues de negoci a conseqüència de les esmentades caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus. PALOMO CONSULTORS, S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errades, que los defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components, sens perjudici que PALOMO CONSULTORS, S.L. realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés acciones en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per PALOMO CONSULTORS, S.L. així com els continguts manifestats a la Red a través de les seves pàgines web, constitueixen una obre en el sentit de la legislació sobre la propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública en referència, ja sigui a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’expressat i previ consentiment i per escrit de PALOMO CONSULTORS, S.L.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i, en especial, dissenys, texts, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PALOMO CONSULTORS, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i altres expressions formals que formen part de les pàgines Web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i resten per tant, protegides per les convencions internacionals i legislació nacional en matèria de Propietat intel·lectual que resulten aplicables. L’ incompliment de tot l’esmentat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte mitjançant la virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts poden explotar o servir-se comercialment directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de PALOMO CONSULTORS, S.L.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o dics dur d’ordinadors), digitalització o disposada des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per PALOMO CONSULTORS, S.L., així com la seva traducció, adaptació, arreglament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índexs, i la resta d’expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que els esmentats actes estigui sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

PALOMO CONSULTORS, S.L. és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis oferts en ella, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

PALOMO CONSULTORS, S.L. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris amb la finalitat d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin publicar-se a la Red opinions o continguts considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de PALOMO CONSULTORS, S.L., al seu departament de propostes, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts sigui possible, s’entén que autoritzen a PALOMO CONSULTORS, S.L. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suportes físics o lògics (por exemple, disquets o disc duro d’ordinadors), digitalizació, posada a disposició des de bases de dades pertinents a PALOMO CONSULTORS, S.L., traducció, adaptació, arreglo o qualsevol altra transformació de les esmentades observacions, opinions o comentaris, por tot el temps de protecció de dret d’ autor que estigui aprovisionat legalment.

D’aquesta manera, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït i que només pel fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de PALOMO CONSULTORS, S.L.

D’acord amb el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, PALOMO CONSULTORS, S.L. queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de les observacions, opinions o comentaris, amb la finalitat d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per por PALOMO CONSULTORS, S.L. per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle semblant que pugui establir-se en direcció a las pàgines Web de PALOMO CONSULTORS, S.L. sense el consentiment previ, expressat i per escrit de PALOMO CONSULTORS, S.L. Qualsevol transgressió de tot el disposat en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de PALOMO CONSULTORS, S.L. sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

PALOMO CONSULTORS, S.L. no assumirà cap responsabilitat enfront les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. De tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de PALOMO CONSULTORS, S.L.