OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

PALOMO CONSULTORS, S.L. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D’acord amb el disposat en la normativa vigent, PALOMO CONSULTORS, S.L. només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva i la resta de prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps com a conseqüència dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Española de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això, que PALOMO CONSULTORS, S.L. es reserva el dret de modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’ accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. En los anteriors supòsits, PALOMO CONSULTORS, S.L. anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades a través de correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal de PALOMO CONSULTORS, S.L. que gestioni la informació citada.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades continguts en al present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per PALOMO CONSULTORS, S.L., els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades proporcionades en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular PALOMO CONSULTORS, S.L. podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCELACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte les dades recaptades en la manera descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant una sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

  • A LA ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
  • C/BERENGUER, IV, 51-53 2ª planta, 43500 Tortosa (Tarragona)

PROTECCIÓ DE DADES

De la mateixa manera, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o mitjançant qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho a través de qualsevol mitjà perquè quedi constància de la seva recepció a PALOMO CONSULTORS, S.L. en l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognoms i e-mail. Aquesta informació és rebuda per PALOMO CONSULTORS, SL i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

PALOMO CONSULTORS, S.L. és responsable dels esmentats fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a PALOMO CONSULTORS, S.L. amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació I distribució dels productes de la organització, així com la realització de diverses activitats.

AMB QUINA FINALITAT

De la mateixa manera, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·liciten dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’ accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites. En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè PALOMO CONSULTORS, S.L. pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat de remetre-li informació relativa a la entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats..

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Al introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu compliment íntegre durant la navegació i participació en la web www.palomo.net

EVITAR LA TRANSMISIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

De la mateixa manera, i a excepció que s’hagi informat l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en ningun cas, llevat els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a PALOMO CONSULTORS, S.L. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos PALOMO CONSULTORS, S.L. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. PALOMO CONSULTORS, S.L. no ven, alquila o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. PALOMO CONSULTORS, S.L. no ven, alquila o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, PALOMO CONSULTORS, S.L. envia un e-mail confirmant la creació del compte recent creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a jordi@palomo.net, en l’apartat habilitat en el Website contacte

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran planament responsables de l’esmentat accés i correcte uso. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a las bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats per a allò que estan concebuts. PALOMO CONSULTORS, S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions es PALOMO CONSULTORS, S.L. amb domicili al carrer Berenguer IV, 51-53, 2ª planta, 43500 Tortosa /Tarragona), i amb domini d’Internet www.palomo.net, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en l’espai habilitat a la Web contacte