LA IMPORTANCIA DE UN BUEN ASESORAMIENTO FISCAL PARA PYMES

Toda pyme de hoy en día, necesita un buen asesor o equipo de asesores en las distintas materias legales: laboral, fiscal, contable, mercantil, etc.

Dichas materias son todas ellas en si importantes, pero en este caso, nos centramos en el ámbito fiscal.

Un profesional (o un equipo de asesores) especializado en el ámbito tributario es imprescindible en todas las fases del ciclo de vida de un negocio. Desde su creación o nacimiento, para desgranar la mejor forma jurídica o estructura para iniciar el emprendimiento; en la fase de crecimiento, si se opta por uno orgánico (más lento pero progresivo) o por uno de mayor “velocidad” mediante fusiones, absorciones y/o adquisiciones de otras compañías (es clave un profundo y concienzudo análisis de las operaciones); en la madurez y consolidación de la empresa, navegando por distintas épocas de crisis y de bonanza en el mercado y cumpliendo con la numerosa normativa, calendario impositivo e indefensión jurídica perenne de nuestro país; y, finalmente, en el cierre o liquidación de la empresa (por las múltiples y variadas causas que pueden producirla, teniendo en cuenta las consecuencias legales de todo ello).

Una asesoría fiscal de calidad prestará un excelente servicio a una pyme que puede consistir en temáticas de vital interés e importancia capital como:

 • Permanecer actualizado en normativa fiscal y tributaria. Estudiará todas las disposiciones de aquellos organismos oficiales que puedan afectar a la marcha de tu empresa.
 • Representación en requerimientos, inspecciones y demás conflictos con Hacienda, organismos autonómicos y/o municipales para defender tus intereses.
 • PLANIFICACIÓN. Todo fiscalista adora esta palabra. Anticiparse a acontecimientos futuros es clave. Analizar posibles y distintos escenarios, que conllevan riesgos o contingencias fiscales divergentes ayuda a escoger en el proceso de toma de decisiones de rentabilidad, remuneración del socio, financiación, crecimiento, internacionalización, reestructuración, etc.

¿Cuáles son los principales beneficios de un buen asesoramiento fiscal?:

 1. Protección ante inspecciones de Hacienda (estatal o autonómicas). Te acompañará un profesional que velará por tus intereses.
 2. Ahorro impositivo. Dentro del marco legal existen métodos o estrategias para optimizar la carga impositiva de las compañías.
 3. Planificación fiscal. En distintas operaciones (reestructuración empresarial, internacionalización…) y en todos los impuestos del marco normativo. En IRPF, en IVA, en Sucesiones y donaciones, en IS, Impuestos especiales, etc. Un asesoramiento certero y preciso en subvenciones, deducciones, desgravaciones, etc puede hacer ahorrar mucho dinero a la empresa.

En esencia, una asesoría fiscal de calidad es clave para toda Pyme. Y en tiempos de pandemia, aún más. Llámanos. Estaremos encantados en acompañarte: 977449033

Jordi Palomo

Gerente de Palomo Consultors, SL.

LA INSPECCIÓ DE TREBALL ESTÀ ACTUANT PER GARANTIR LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT IMPLEMENTADES A LES EMPRESES

Els informem que som coneixedors de que actualment la inspecció de treball està actuant sobre les empreses per garantir la igualtat efectiva entre homes i dones, controlant les polítiques d’igualtat implementades a les empreses. 

I no només els «Plans d’igualtat», per a aquelles empreses que superin els 150 treballadors al 2020, i 100 treballadors al 2021, sinó també els “Protocols d’assetjament sexual i/o per raó de sexe”, a totes les empreses. En aquest sentit, estan programades 3.829 actuacions.

La prevenció és la clau en el pla d’assetjament laboral. Els recordem que totes les empreses, sense importar el nombre de persones que tinguin a la plantilla, tenen obligació legal de prendre mesures d’actuació, protecció i prevenció enfront de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Es pretén amb la prevenció dissuadir qualsevol possible intenció il·lícita i augmentar la sensibilització del personal. L’empresa, per a això, haurà de prendre mesures i posar a disposició instruments per a garantir la implantació dins de la seva cultura empresarial.

A Palomo Consultors, SL ajudem a les empreses a dur a terme les actuacions necessàries per complir amb les obligacions legals i amb les polítiques d’igualtat requerides:

A) Totes les empreses: Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

B) Empreses amb plantilla superior a 150 persones: Pla d’Igualtat.

 

Si sou empresa i no teniu implantades aquestes mesures obligatòries, els recomanem fer-ho aviat.

Per qualsevol dubte o consulta estarem encantats d’atendre’ls: secretaria@palomo.net o bé al telèfon 977449033

 

Salutacions cordials,

Palomo Consultors, SL

DES DEL GENER DEL 2021 S’AMPLIA EL PERMÍS DE PATERNITAT A 16 SETMANES

Li recordem que el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, per tal d’incentivar la coresponsabilitat familiar, va dur a terme una reforma notòria de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a la maternitat i paternitat. En concret, va equiparar la durada dels drets de tots dos progenitors a 16 setmanes, amb una aplicació gradual en el permís per paternitat.

En atenció a l’anterior, l’informem que des de l’1 de gener i fins a 31 de desembre de 2020, el permís per paternitat s’estableix en 12 setmanes, les 4 primeres de les quals que s’han de gaudir després del naixement del fill de manera ininterrompuda immediatament després del part. I des de l’1 de gener de 2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part). Les 8 setmanes restants el pare les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de vida del fill. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

Es tracta d’un dret individual i intransferible sense que es pugui transferir a l’altre progenitor.

Per poder sol·licitar aquest permís, és necessari estar afiliat i donat d’alta en la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d’inici d’aquest permís o, tenir 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

Atenció. En el moment que el seu empleat hagi gaudit dels períodes obligatoris després del part (quatre setmanes en 2020 i sis en 2021), tingui en compte:

 • L’afectat podrà optar per gaudir la resta de la paternitat de manera seguida, o bé per períodes setmanals fins que el seu fill compleixi 12 mesos. En tot cas, haurà de comunicar a la seva empresa amb una antelació mínima de 15 dies el gaudi de cada període setmanal (o el gaudi acumulat d’aquests períodes).
 • Així mateix, previ acord amb la seva empresa (del qual vostè es pot oposar), el gaudi de la resta de la paternitat podrà ser a temps complet o a temps parcial.

La paternitat s’inicia de manera immediata després del part. Això implica que el permís retribuït de dos dies que existia per naixement de fill (a càrrec de l’empresa) s’ha derogat, per la qual cosa el seu empleat ja no el podrà gaudir.

Quant al permís derivat d’adopció d’un menor, per a l’any 2021 se situa en 16 setmanes (ampliables segons supòsits) per a cada progenitor, de les quals 6 setmanes obligatòries s’hauran de gaudir de manera ininterrompuda i a jornada completa després de l’adopció. Les 10 setmanes restants, en períodes setmanals, de forma acumulada o ininterrompuda, dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial o decisió administrativa.

En el següent quadre trobarà tots els detalls i a quant ascendirà aquest permís a partir de l’any pròxim:

 

En el cas dels empleats públics, pot consultar la durada en aquest enllaç.

Per a més informació vegeu aquest enllaç.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Palomo Consultors, SL

REAL DECRETO LEY SOBRE EL TRABAJO A DISTANCIA

Hoy se ha aprobado lo Real Decreto Ley que regula el trabajo a distancia.  Entrará en vigor en 20 días de su publicación y se tramitará como un Proyecto de Ley, después de su convalidación.

La patronal valora positivamente la moderación del texto definitivo de esta ley y el amplio espacio que deja a la negociación colectiva.

 

CONCEPTO DE TRABAJO A DISTANCIA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 

Según el Real Decreto Ley aprobado, se considerará que una persona trabajadora trabaja a distancia cuando al menos realice un 30% de su jornada por esta modalidad durante al menos 3 meses desde que la norma sea de aplicación en la relación laboral concreta.

 • El trabajo a distancia tendrá un carácter voluntario tanto para la empresa como para las personas trabajadoras. Además, será una modalidad de trabajo reversible.
 • Tendrá que garantizar los mismos derechos y deberes que los de las personas que trabajan de manera presencial.
 • El acuerdo de trabajo a distancia tendrá que plasmarse por escrito y quedará incorporado en el contrato de trabajo inicial o deberá realizarse en un momento posterior.
 • La empresa tendrá que entregar a la representación legal de las personas trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen o se actualicen, en un plazo no superior a 10 días desde su formalización. Posteriormente, se enviará a la oficina de trabajo. Cuando no existe representación legal de las personas trabajadoras también se tendrá que formalizar una copia y remitirla a la oficina de trabajo.
 • El Real decreto ley determina un contenido mínimo del acuerdo que tendrá que contemplar, entre otros cuestiones, el horario y las reglas de disponibilidad, las horas de trabajo presencial y las horas de trabajo a distancia, el puesto de trabajo a distancia escogido, los medios de control de la actividad por parte de la empresa, etc.
 • Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, tendrán que cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre LOPD. Así mismo, las personas trabajadoras tendrán que cumplir las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente fijadas por la empresa, previa información a la RLT.

 

COSTES ASOCIADOS AL TRABAJO A DISTANCIA Y CONTROL EMPRESARIAL

 

La norma hace mención al hecho de que la persona trabajadora tendrá derecho al abono de los gastos relacionados con los medios, herramientas y equipos vinculados a su actividad laboral. La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el desempeño por parte de la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando la consideración debida a su dignidad.

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 

La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia tendrá que tener en cuenta los riesgos asociados a esta modalidad de trabajo, poniendo especial énfasis en los aspectos psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, se tiene que tener en cuenta la distribución de la jornada, la disponibilidad y la garantía de pausas y desconexiones.

 

PLAZOS

 

Esta ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que fueran reguladas, con anterioridad en su publicación, por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia. En caso de que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior no prevean un plazo de duración, esta norma resultará de aplicación íntegramente una vez haya transcurrido 1 año desde la publicación de esta norma, excepto si las partes firmantes acuerdan expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de 3 años.

 

El acuerdo de trabajo a distancia se tendrá que formalizar en el plazo de tres meses desde que el RDL sea de aplicación en la relación laboral concreta; mismo plazo para la adaptación o modificación de los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes en la fecha de publicación del RDL, no derivados de convenios o acuerdos colectivos.

 

CLÁUSULA COVID

 

En referencia al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del RDL de 17 de marzo, a consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas del Covid-19, y mientras estas se mantengan, continuará siendo de aplicación la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia. La negociación colectiva podrá establecer la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora, de esta forma de trabajo a distancia, si existiera y no se hubiera compensado previamente.

(Fuente: PIMEC)

Para cualquier duda o consulta, estaremos encantados de atenderle/a: 977449033 o bien secretaria@palomo.net 

LA PANDEMIA DISPARA LAS COMPRAS POR INTERNET Y ACELERA EL OCASO DE LOS CENTROS COMERCIALES EN ESTADOS UNIDOS

El gigante del comercio online Amazon, que en el último trimestre aumentó sus ingresos en un 40% y registró el mayor beneficio en sus 26 años de historia, acaba de lanzar su cuarta campaña de contratación desde que empezó la pandemia para sumar 100.000 trabajadores más en Estados Unidos y Canadá. La previsión es que Amazon cierre el año con un millón de empleados, 300.000 más de los que tenía a finales del 2019. Algunos pasarán a trabajar en las cien nuevas instalaciones de centros logísticos y de reparto que la empresa abrirá este mes.

PRESTACIÓN POR IT PARA AUTÓNOMOS

¿Sabías que si eres trabajador autónomo también tienes derecho a coger una baja temporal? Esto significa que puedes acceder a la prestación por Incapacidad Laboral, es decir a la baja laboral por enfermedad común, profesional o accidente, si previamente estás dado de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y has cotizado un mínimo de 180 días en los últimos cinco años.

Aun así, para acceder a dicha prestación, debes seguir abonando la cuota de autónomos, siempre que no se haya cesado la actividad. Y, además, debes:
✅ Notificar la baja médica a la seguridad social en un plazo de 15 días después la fecha de la baja
✅ Presentar un documento que acredita que estás al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social
✅ Presentar un impreso oficial informando quién se encargará de gestionar el negocio a lo largo de la baja o si se lleva a cabo un cese temporal de la actividad

¿Cuánto se cobra💰 estando de baja?
Esto depende de la base de cotización y del tipo de baja, pues en un accidente laboral se cobra el 75% de la base reguladora de la nómina y en una enfermedad común, a no ser que la baja dure más de 20 días, se cobra el 60% de la Base Reguladora.

¿Necesitas ➕ información o asesoramiento acerca de cómo solicitar las prestaciones de incapacidad siendo autónomo? Estamos encantados de ayudarte.

Contacta con nosotros: secretaria@palomo.net o bien 977449033

Gracias

ÉS RECOMANABLE QUE ELS AFECTATS PER UN ERTO DEMANIN AL SEPE QUE RETINGUI L’IRPF O A L’EMPRESA QUE FACI AJUSTOS EN LA RETENCIÓ DE L’IRPF

En un comunicat emès en la seva pàgina web, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), manifesten obertament que «La declaració del pròxim any suposarà més d’un disgust per als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació». Els treballadors acollits a un ERTO COVID-19 el 2020 tindran dos pagadors: la seva empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i, per tant, l’obligació del contribuent de declarar l’IRPF, baixa des dels 22.000 euros als 14.000, la qual cosa unida a l’escassa o inexistent retenció aplicada a la prestació per desocupació, trasllada la càrrega tributària a la declaració de la renda de 2021.

El Sindicat recorda que els treballadors a un ERTO COVID-19 tindran el 2020 dos pagadors: la seva empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i, per tant, l’obligació del contribuent de declarar l’IRPF, baixa des dels 22.000 euros als 14.000, la qual cosa unida a l’escassa o inexistent retenció aplicada a la prestació per desocupació, trasllada  la càrrega tributària a la declaració de la renda de 2021.

Atenció. És recomanable que els afectats per un ERTO demanin al SEPE, que retingui l’IRPF o a l’empresa que faci ajustos en la retenció.

La prestació per desocupació és considerada com una renda subjecta a tributació i se li aplica la retenció corresponent de l’IRPF, segons les característiques circumstàncies personals i familiars de cada persona. No obstant això, per la dinàmica de l’abonament de prestacions en períodes de suspensió de relacions laborals per procediment de regulació d’ocupació, és poc probable la retenció a compte en concepte d’IRPF, atès que els imports previstos de prestació no arriben al mínim obligatori exigit per les normes tributàries per a l’aplicació de retenció.

És important recalcar que el percentatge aplicat, es determina en funció de les prestacions que està previst que l’aturat percebi durant l’any fiscal, en tant que no es renunciï per escrit o se sol·liciti l’aplicació d’un nou tipus superior.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

SINDICATOS Y PATRONAL DE LA HOSTELERÍA PIDEN AL GOBIERNO QUE PRORROGUE LOS ERTE DE FUERZA MAYOR EN HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS

Sindicatos y patronal de la hostelería piden al Gobierno que prorrogue los ERTE de fuerza mayor en hoteles, restaurantes, bares y cafeterías ante la tormenta perfecta que ha vivido el turismo este verano y el tenebroso panorama que afronta hasta la siguiente temporada alta. Los agentes sociales alargan su petición de “hibernar” el empleo al menos hasta marzo de 2021. Además, CC OO, considera que la prioridad desde el punto de vista sindical es garantizar que no se rebaje la base reguladora de lo que cobran los trabajadores que llevan en ERTE desde marzo. El otro punto de fricción con las empresas y Empleo se refiere a los fijos discontínuos, ya que reclaman que todos estos ocupados, fueran o no finalmente incluidos en los ERTE de marzo, generen una prestación ante la escasez de contrataciones previstas para los próximos meses. Las empresas piden un rescate como en Italia o Francia. “Esto no se puede arreglar solo con ERTE, que pueden ser una solución a corto plazo. La actual situación coyuntural de parálisis se va a alargar más de lo previsto. Las empresas tienen que estar más apoyadas y eso requiere ayudas a fondo perdido”.

EL MERCADO DE PETRÓLEO HA SIDO DE UNO DE LOS MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19

Los confinamientos y las restricciones han afectado de forma directa al consumo de los derivados de esta materia primera. No obstante, aunque la situación ha mejorado desde la primavera para el ‘oro negro’, los efectos de la pandemia podrían afectar al precio del crudo durante los próximos años. La apuesta por las energías verdes y el teletrabajo podrían dar un golpe casi letal al crudo, que ahora cotiza por encima de los 46 dólares (el Brent), tras haber caído por debajo de los 20 dólares en abril.

EL SEPE HA ACTIVADO ESTE MES LA MAQUINARIA PARA RECLAMAR LOS COBROS INDEBIDOS DEL ERTE

El SEPE ha activado este mes la maquinaria para reclamar los cobros indebidos del Erte a aquellos beneficiarios que hayan percibido un importe mayor del que les corresponde o que hayan seguido cobrando la prestación cuando ya no correspondía. De no cumplir con el plazo de devolución, el organismo recargará en un 20% el importe a devolver. El SEPE da 30 días desde la recepción de la reclamación por correo postal para devolver el importe de más que haya sido ingresado por error; es en esa carta donde el beneficiario encontrará el número de cuenta al que hacer el reingreso. Si agotado el plazo no se ha registrado la devolución -y no se ha podido compensar con el siguiente cobro o no se ha solicitado el fraccionamiento del pago- «se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se inicia la vía de apremio», una vía que conlleva el 20% de recargo sobre el importe del cobro indebido.