Blog Palomo Consultores

MODIFICACIONS EN LES RETENCIONS A COMPTE DE L’ I.R.P.F.

En el butlletí Oficial de l’Estat del passat dissabte, dia 11 de Juliol, es va publicar el Real Decret Llei 9/2015, de 10 de Juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, pel qual s’aproven noves taules de tributació per a l’exercici 2015, les modificacions del qual més rellevants són les següents:

 

Rendes d’activitats professionals:

 

Els rendiments satisfets a partir del 12 de Juliol queden sotmesos a un tipus fix de retenció del 15% (7% en l’any d’inici de la activitat i els dos següents), enlloc del 19% (9% en l’any d’inici i els dos següents), amb l’excepció dels casos en que, complint-se uns determinats requisits, es  podia aplicar una retenció el 15%

 

Arrendament d’immobles

De la mateixa manera, es redueix la retenció a conte dels rendiments satisfets a partir del 12 de Juliol per aquest concepte, que passa a quedar establerta en el tipus fix del 19,5% (anteriorment el 20%)

 

Rendiments de capital mobiliari (interessos i dividends)

També són objecte de reducció, passant a tributar al tipus fix del 19,5% (anteriorment el 20%) però, a diferència dels anteriors conceptes de renda, el nou tipus no s’aplica segons la data del pagament, sinó en funció de la data en la que el seu perceptor té el dret a percebre’l, és a dir, en funció de la seva exigibilitat.

 

Rendiments del treball

Per als treballadors per compte aliè s’estableix una nova taula de retencions aplicable als rendiments satisfets a partir del 12 de Juliol de 2015¸ els tipus impositius dels quals passen a ser els següents:

 

 

Base retenció (Fins) Quota Resta base (Fins) Tipus aplicable
0,00 0,00 12.450,00 19,50%
12.450,00 2.427,75 7.750,00 24,50%
20.200,00 4.326,50 13.800,00 30,50%
34.000,00 8.535,50 26.000,00 38,00%
60.000,00 18.415,50 En endavant 46,00%

 

 

Les empreses pagadores regularitzaran el tipus de retenció, si procedeix, en els primers rendiments del treball satisfets a partir del dia 12 de Juliol. No obstant això, podran optar per aplicar el nou tipus de retenció a la primera nòmina que es satisfaci a partir del dia 1 d’Agost. En aquest cas, durant el mes de Juliol s’hauran d’aplicar els mateixos tipus de retenció que es venien aplicant fins al Juny de 2015.

0 Comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *