MESURES URGENTS EN MATÈRIA SOCIAL, LABORAL I D’OCUPACIÓ 2019

No havent-se aprovat abans de l’1 de gener la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest exercici 2019, es prorroguen automàticament els Pressupostos de l’exercici anterior fins a l’aprovació dels nous. No obstant això, mitjançant l’RDL 28/2018, de 28 de desembre, s’introdueixen diverses mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació que han de tenir-se en compte a partir de l’1 de gener de 2019, entre les quals destaquem les següents:

I.- SEGURETAT SOCIAL.


a) Revaloració de les pensions amb efectes 1 de gener 2019:

El límit màxim de les pensions públiques es fixa en 2.659,41 euros mensuals per 14 pagues, equivalent a 37.231,74 euros anuals.

– Les pensions contributives s’incrementen en un 1,6% respecte de l’import que haurien tingut
en 2018 si s’haguessin revaloritzat en el mateix percentatge que l’IPC dels mesos de
desembre 2017 a novembre 2018, que ha estat del 1,7%.
– Les pensions mínimes s’incrementen en un 3% respecte de l’import que haurien tingut
en 2018 si s’haguessin revaloritzat en el 1,7%, percentatge de variació de l’IPC en el període
desembre 2017 a novembre 2018. L’increment afecta a les pensions mínimes del Sistema de
Seguretat Social i del Sistema de classes passives, pensions no contributives i del SOVIno
concurrents, pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat, prestacions per
fill a càrrec, subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport.
– El límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims i de les
prestacions familiars per fill o menor a càrrec i per família nombrosa s’incrementen en
un 3%.
– Abans de l’1 d’abril de 2019 els pensionistes percebran, en un únic pagament, una quantitat
equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2018 i la que els hagués correspost percebre d’haver-se aplicat l’IPC corresponent al període desembre 2017 a novembre 2018, fixant-se a aquest efecte el límit de pensió pública en 2018 en 36.645,47 euros anuals.

b) Increment de les bases de cotització per a 2019 en tots els règims de la Seguretat Social, modificació de la tarifa de primes, i nous tipus de cotització per a determinats col·lectius i treballs de curta durada.

– Durant l’any 2019, la base màxima de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d’ells, s’estableix en 4.070,10 euros mensuals.
– Amb efectes d’1 de gener de 2019 i vigència indefinida es modifica la tarifa de primes aplicable per a la cotització per contingències professionals, de manera que el tipus mínim en les Tarifa de Primes de cotització per contingències professionals passa del 0,9% al 1,5%.

c) Suspensió de la “prima prevenció”.

d) Millora del 52% fins al 60% de la base reguladora de les pensions de viduïtat de majors de 65 anys amb escassos recursos, permetent compatibilitzar l’increment de la pensió amb qualsevol pensió pública, espanyola o estrangera.

e) Inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que desenvolupin programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques.

– La inclusió es realitza en condició d’assimilats a treballadors per compte d’altri, a exclusió de la protecció per desocupació, Fogasa i Formació Professional.

f) Se suprimeix la modalitat de col·laboració voluntària en la gestió de la Seguretat Social mitjançant la qual les empreses assumien directament el pagament al seu càrrec de les prestacions econòmiques per Incapacitat Temporal (IT) derivada de contingències comunes.

– Les empreses que a 31 de desembre de 2018 estiguessin acolliments a aquesta modalitat de col·laboració voluntària han d’haver cessat en aquesta, com a màxim, el 31 de març de 2019, podent fins a aquesta data formalitzar la seva cobertura amb qualsevol Mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

II.- AUTÒNOMS.

D’una banda s’incrementen les bases de cotització en el 1,25% mentre que, per un altre, s’amplia la protecció dels treballadors per compte propi o autònoms en incorporar-se al REPTA, de manera obligatòria, la totalitat de les contingències que fins al moment tenien caràcter voluntari, com les d’accident i malaltia professional i la protecció per cessament d’activitat.

La durada de la prestació per cessament d’activitat quedés vinculada als períodes de cotització efectuats dins dels quaranta-vuit mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, dels quals, almenys dotze, han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació, podent arribar a gaudir-se un període de protecció de 24 mesos si s’ha cotitzat quaranta-vuit mesos o més.
Es reforça la lluita contra l’ús fraudulent de la figura del treballador autònom mitjançant la creació d’un nou tipus d’infracció greu que penalitza severament dita pràctica empresarial.


III.- MESURES LABORALS I D’OCUPACIÓ.

a) La quantia del salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019 queda fixada en 900 euros mensuals per 14 pagues (12.600 euros anuals), la qual cosa suposa un increment del 22,30% respecte a l’establerta per a 2018. No obstant això, no serà aplicable als convenis col·lectius que utilitzin l’SMI com a referència per a determinar la quantia o l’increment del salari basi o complements salarials, sinó que en aquests casos les referències al SMI han d’entendre’s referides a les següents quanties:

– Convenis col·lectius vigents a 1 de gener de 2017: SMI 2016 + 2%;
– Convenis col·lectius que van entrar en vigor després de l’1 de gener de 2017 i que continuaven vigents a 26 de desembre de 2017: SMI 2017 + 2%;
– Convenis col·lectius que van entrar en vigor després del 26 de desembre de 2017: SMI 2018.

No obstant això, els salaris establerts en conveni col·lectiu que siguin inferiors, en el seu conjunt i en còmput anual, al SMI fixat per a 2019, han d’incrementar-se en la quantia necessària per a assegurar la percepció d’aquest SMI

b) Es recupera la possibilitat d’establir mitjançant negociació col·lectiva clàusules de jubilació forçosa, sempre que es compleixin les següents condicions:

– Que el treballador reuneixi els requisits necessaris per a accedir al 100% de la pensió de
jubilació contributiva, i
– Que la mesura es vinculi a polítiques d’ocupació tals com la transformació de contractes
temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o
qualsevol altra mesura dirigida a afavorir la qualitat de l’ocupació.

c) Contractes de molt curta durada.

– A fi de lluitar contra la contractació temporal, s’incrementa en un 40% la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes dels contractes de durada inferior a 5 dies la prestació dels quals de serveis s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2019.
En aquests casos, cada dia treballat es considerarà com 1,4 dies de cotització als exclusius efectes d’acreditar el període de manca de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, IT, maternitat i paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, sense que, lògicament, en cap cas pugui computar-se mensualment un nombre
de dies naturals major que el que correspongui al mes respectiu.

d) Es deroguen els contractes vinculats a una taxa de desocupació superior al 15%, per la qual cosa ja no es podran celebrar contractes de treball sota les següents modalitats:

– Contracte indefinit de suport a emprenedors de la Llei 3/2012.
– Contractes per a la formació i l’aprenentatge amb treballadors menors de 30 anys.
– Se suprimeixen els estímuls a la contractació prevists en la Llei 11/2013 per al contracte a temps parcial
amb vinculació formativa, contractació indefinida d’un jove per
microempreses i empresaris autònoms, contractació en nous projectes d’emprenedoria
jove, contracte de primera ocupació jove, i incentius als contractes en
pràctiques.
– Es suprimeix també l’ajuda econòmica d’acompanyament del sistema nacional de garantia juvenil de la Llei 6/2018, si bé es manté la possibilitat de percebre-la per als qui ja tinguessin la condició de beneficiaris d’aquesta ajuda abans de l’1 de gener de 2019.

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *