PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL BREXIT: ACORD DE COMERÇ I COOPERACIÓ ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I EL REGNE UNIT

Després de mesos de dures negociacions, el 24 de desembre de 2020 la Unió Europea i el Regne Unit van assolir un Acord de comerç i cooperació que regeix, des del 1 de gener de 2021, la relació entre les parts.

L’Acord de comerç i cooperació és un text llarg i complex el contingut del qual es pot dividir en quatre grans blocs:

  • El primer sobre lliure comerç, que elimina les quotes i els aranzels entre el Regne Unit i la UE i que estableix un capítol de «Level Playing Field» o de condicions de competència justa, una de les exigències de més pes de la Unió durant les negociacions.
  • El segon estableix un marc de cooperació econòmica, social, mediambiental i en matèria de pesca que preveu disposicions dirigides a assegurar la connectivitat energètica i en matèria de transports, així com la coordinació en àmbits relacionats amb la seguretat social.
  • El tercer regula una associació en matèria de seguretat interior basada en mecanismes existents com Europol o Eurojust i inclou disposicions en matèria de lliurament de detinguts, de lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme.
  • Finalment, un quart bloc estableix un marc de governança comuna amb governança sustentada en un marc institucional que compta amb un «Consell d’Associació», copresidit per un membre de la Comissió Europea i per un representant del govern britànic de nivell ministerial, que supervisarà l’aplicació de l’Acord i estarà assistit per comitès especialitzats i grups de treball.

La Unió Europea i el Regne Unit constituiran dos mercats separats i dos espais normatius i jurídics diferents. Això crearà en totes dues direccions obstacles al comerç de béns i serveis, així com a la mobilitat i els intercanvis transfronterers.

En aquest sentit, l’informem que la Comissió Europea ha preparat un document amb preguntes i respostes sobre el nou Acord de comerç i cooperació.

Vegeu el document en PDF

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Palomo Consultors, SL

LAS GRANDES MULTINACIONALES, LOS FONDOS DE CAPITAL, LA BANCA DE INVERSIÓN Y LOS ASESORES DE LAS LLAMADAS FINANZAS CORPORATIVAS CONFÍAN EN QUE EL 2021 SEA UN AÑO EXCELENTE PARA LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

Las grandes multinacionales, los fondos de capital, la banca de inversión y los asesores de las llamadas finanzas corporativas –consultoras, auditoras y despachos de abogados– confían en que el 2021 sea un año excelente para las fusiones y adquisiciones. Hay muchos motivos para el optimismo. Para empezar, la inercia. El 2020 empezó mal, pero en mayo cambió y el cuarto trimestre fue el mejor en 13 años. En efecto, hay dinero para aburrir. Entre marzo y diciembre del 2020, los balances de la Reserva Federal, el BCE y el Banco de Japón aumentaron más de un 50% y pasaron de 15 a 23 billones de dólares. Y en el conjunto del año, la liquidez global se incrementó desde los 81 a los 95 billones de dólares, según datos de Bloomberg. Las carteras de quienes pueden liderar las operaciones están llenas, nunca hubo tanta financiación disponible y eso se nota, obviamente, en el mercado.

EL 54% DE LOS VEHÍCULOS COMPRADOS EL PASADO AÑO EN NORUEGA SON PURAMENTE ELÉCTRICOS

 El 54% de los vehículos comprados el pasado año en Noruega son puramente eléctricos.

Si se incluye a los híbridos, sumarían un 83% del mercado noruego. Noruega planea prohibir la venta de vehículos de gasolina y diésel tan pronto como en 2025, proporcionando ayudas directas y rebajas fiscales a los compradores de vehículos eléctricos. Los coches impulsados únicamente por diésel han pasado a tener un carácter puramente testimonial en las tablas de datos. En menos de una década, han pasado de representar el 75,7% de las ventas de vehículos al 8,6% en 2020. Así, de los 141.412 coches vendidos el pasado año en el país, 76.789 eran eléctricos.

COM CALCULEN EL PAGAMENT FRACCIONAT A COMPTE DE L’IRPF I L’INGRÉS A COMPTE TRIMESTRAL DE L’IVA ELS BARS I CAFETERIES TANCATS PER L’ESTAT D’ALARMA?

Volem informar-los que la Direcció General de Tributs (DGT) s’ha pronunciat en la seva consulta vinculant V3254-20, de 30 d’octubre de 2020, sobre els fets d’un titular d’una activitat econòmica d'»altres cafès i bars», el rendiment net de l’activitat dels quals es determina pel mètode d’estimació objectiva i tributa en l’IVA pel règim especial simplificat («Mòduls»), i que des de la declaració d’alarma al març de 2020 ha tingut tancada l’activitat i la continuarà tenint tancada durant tot l’any 2020, perquè les restriccions que ha d’aplicar no la fan rendible.

La qüestió que es planteja és sobre com ha de calcular el pagament fraccionat a compte de l’IRPF i l’ingrés a compte trimestral de l’IVA del 2020.

Contestació de la DGT

Sobre aquest tema la DGT assenyala que en relació amb els pagaments fraccionats a realitzar l’any 2020 pels titulars d’activitats econòmiques que determinin el rendiment net pel mètode d’estimació objectiva hem de distingir entre el període que hagi estat declarat l’estat d’alarma i entre els períodes en què no hagi estat declarat.

En el primer cas, i d’acord amb el article 11 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, tant el pagament fraccionat a compte de l’IRPF a realitzar pels contribuents d’aquest impost que determinin el rendiment net pel mètode d’estimació objectiva, com l’ingrés a compte trimestral de l’IVA dels subjectes passius d’aquest impost que tributin pel règim especial simplificat, es calcularà el 2020 en els mateixos termes que els previstos en la normativa de cada impost, però no es computaran en cada trimestre com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals en els quals hagués estat declarat l’estat d’alarma.

Aquesta absència de còmput dels dies en què hagués estat declarat l’estat d’alarma s’aplicarà amb independència que l’activitat hagués estat activa o inactiva.

Per al segon cas, és a dir, a partir del cessament de l’estat d’alarma, s’haurà d’aplicar la normativa general de cada impost en relació amb els pagaments fraccionats de l’IRPF i de l’ingrés a compte trimestral de l’IVA. D’acord amb aquesta normativa, per al càlcul tant del pagament fraccionat trimestral de l’IRPF com de l’ingrés a compte trimestral de l’IVA, solament es tindran en compte el nombre de dies naturals del trimestre en qüestió en els quals s’hagi desenvolupat l’activitat.

Per tant, si en el cas plantejat, l’activitat ha romàs tancada després de cessar l’estat d’alarma, com que no hi ha hagut exercici de l’activitat, no hi haurà quotes trimestrals a ingressar de tots dos impostos el 2020, des del cessament de l’estat d’alarma.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema: secretaria@palomo.net o bé 97744903

Una salutació cordial,

Palomo Consultors, SL